Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézményének bemutatása

Tagintézmény elérhetőségei:              

6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44. Tel: 62/254-294 – Tanyagondnoki szolgálatok, idősek bentlakásos otthona

Telephely 1. 6787 Zákányszék, Petőfi u. 11. Tel: 62/290-346 – Védőnői szolgálat

Telephely 2. 6787 Zákányszék, Lengyel tér 1. Tel: 62/290-681 – Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása

Családsegítő szolgáltatás részére nyitva álló helyiség, illetve gyermekjóléti szolgáltatás területi irodája a 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u . 44. szám alatt található, tel: 62/290-681.

A tagintézmény munkaidőben hívható a 62/290-681 telefonszámon. E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény-vezető: Tarsoly Edéné

Tagintézmény-vezető helyettes: Husztáné Daka Gyöngyi

A tagintézmény nyitva tartása: munkanapokon 8.00-16.00 óra között.

Szociális alapszolgáltatásaink működtetése egyaránt azt a cél szolgálja, hogy a Zákányszék ellátási területén élő idősek, rászoruló személyek, családok, szükségleteik szerint megkapják a megfelelő segítséget, támogatást életük könnyebbé tételéhez. Ezt hivatott szolgálni a gyermekjóléti szolgáltatás működtetése is. Tagintézményünkhöz tartozik még a védőnői szolgálat, ez a szervezeti felállás nagyban megkönnyíti a szakembereink közötti hatékony együttműködést.

A tagintézmény vezetését – klubvezetői munkakör betöltése mellett – tagintézmény-vezető végzi, távolléte esetén őt helyettesíti az idősek bentlakásos otthonának vezető gondozónője.

A szolgáltatások igénybe vételével, azok megszüntetésével, továbbá a szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk kérése, panasztétel céljából a tagintézmény-vezetőt, távollétében a helyettesét kell keresni az intézmény nyitvatartási idejében.

Szolgáltatásaink:

  1. Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a rászorulóknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk munkanapokon, akik önmaguk és eltartottjaik részére szociális helyzetük, koruk, vagy egészségi állapotuk miatt tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az étkezést. A szociális rászorultság kritériumait, továbbá a térítési díjak mértékét az ellátási területre vonatkozóan, Zákányszék Község helyi szociális rendelete szabályozza.

A szociális étkeztetés biztosítása az intézmény főzőkonyhájáról történik, házias, ízletes és változatos ételek formájában. A konyha tevékenységét közvetlenül az élelmezésvezető felügyeli, koordinálja.

Az ételek fogyasztása történhet helyben, az intézmény éttermében, illetve elvitellel és kiszállítással, utóbbi esetben kiszállítási díjat számítunk fel.

Szociális segítő: Pappné Péter Etelka.

  1. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybevevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az idős, pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekről valamint szenvedélybetegekről, akik, állapotukból adódóan, önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A szolgáltatásból adódó feladatokat házi gondozónők látják el, lelkiismeretes odafordulással és nagy empátiával.

A házi segítségnyújtás napi 15 percet maghaladóan térítésköteles.

Házi gondozónők: Ábrahám Jánosné, Papp Árpádné, Barbóczné Ördög Éva, Pappné Petró Tünde, Pappné Péter Etelka, Husztáné Daka Gyöngyi

  1. Tanyagondnoki szolgálat

Zákányszék ellátási területén 3 tanyagondnoki szolgálat működik, három különböző körzetben.

A tanyagondnokok széleskörű szolgáltatást nyújtanak a lakosság részére: napi, heti rendszerességgel az alapvető közszolgáltatásokhoz, kulturális programokhoz való hozzájutást segítik, támogatva ezzel a tanyán élők esélyegyenlőségének javítását. A tanyagondnokok részt vesznek a szociális étkeztetésben olyan módon, hogy az ebédet kiszállítják a külterületen élő igénybe vevőknek. Közreműködnek bevásárlásokban, gyógyszerek kiváltásában, orvoshoz szállításban, továbbá szállítják az érdeklődő lakosokat a kulturális programokra, egyéb rendezvényekre. Fentieken kívül rugalmasan, a felmerülő szükségletekhez igazodóan teljesítik az ellátást igénybe vevők, szolgáltatáshoz kapcsolódó kéréseit.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes, szóbeli kérelemre indul.

Tanyagondnokok: Bozóki Ildikó, Sebők Márta, Tanács Ildikó.

  1. Idősek nappali ellátása

A nappali ellátásra elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek jogosultak. Településünkön az idősek nappali ellátása klub formájában valósul meg, amelynek keretein belül a tagok intenzív személyes kapcsolatot ápolnak egymással, továbbá évente több alkalommal készülnek műsorral a településen, és azon kívül megszervezésre kerülő rendezvényekre. Előadók meghívásával érdekes programok szervezésére is van lehetőség, az ellátást igénybe vevők igényeinek megfelelően.

Klubvezető: Tarsoly Edéné.

Gondozónő: Szalai Melinda

Demens betegek nappali ellátása:

Az idősek nappali ellátásán belül működtetett szolgáltatási forma. A szolgáltatás olyan személyek ellátását célozza, akik saját családjukban, lakókörnyezetükben nem részesülnek állapotuknak megfelelő fizikai, mentális gondozásban, ápolásban, és ennek következtében általános állapotuk romlása, súlyosbodása várható. A szolgáltatás célja, hogy intézményes keretek között, megfelelő tudással és jártassággal rendelkező szakszemélyzet segítségével biztosítsa a demens személyek napközbeni segítését, fizikai és mentális gondozását.

Az idősek nappali ellátásának igénybe vétele térítésmentes.

Gondozónő: Hódi - Csúcs Ildikó

Mentálhigiénés asszisztens: Császár Katalin Tünde

  1. Családsegítő szolgáltatás

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Zákányszék ellátási területén egy fő családgondozó látja el az ehhez kapcsolódó feladatokat, munkakörét megosztva a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásával. A családsegítő szolgálatot felkeresheti problémájával minden magánszemély, a szakember segítséget nyújt saját kompetenciáját érintő megoldások keresésében, illetve más intézményekkel történő kapcsolatfelvételben, hivatalos ügyek intézésében, adományszervezésben, a szükségletekhez igazodva.

A szolgáltatás térítésmentes.

Családgondozó: Fekete Zsanett

  1. Gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgáltatás célja, a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése.

A gyermekjóléti szolgáltatás az egyik legnehezebb, legösszetettebb feladatkör az intézmény szolgáltatásait tekintve, hiszen 18 év alatti fiatalok, gyermekek sorsának alakulását szükséges nyomon követni, és – a családdal együttműködve - lehetőleg megelőzni a súlyosabb problémák kialakulását. A feladatokat családgondozó látja, részben a területen végzett családlátogatás, részben az intézmény irodájában tartott ügyfélfogadás keretében. Az ügyfélfogadási idő az irodában feltüntetésre került. A gyermekjóléti szolgálatot felkeresheti a szülő, gyermek külön és együtt is, továbbá a családot ismerő, annak érdekében eljárni kívánó családtag, rokon. Problémát jelezni kötelesek a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban álló oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények, hivatalok, hatóságok, és problémát jelezhetnek magánszemélyek is szóban vagy írásban. A gyermekjóléti szolgálat a jelzésre köteles intézkedni.

A szolgáltatás térítésmentes.

Családgondozó: Kovács-Surányi Gabriella

  1. Védőnői szolgálat

Az egészségügyi alapszolgáltatás intézményünkön belül történő működtetése speciálisnak mondható, ugyanakkor az együttműködés intenzív, a munkatársak jelentős mértékben segítik egymást, túlmutatva a kötelező együttműködés szabályain. A két szakképzett védőnővel működtetett szolgálat teljes mértékben lefedi Zákányszék közigazgatási területét.

A szolgáltatás célja, nővédelem, a várandós és gyermekágyas anyák, 0-13 évesek, illetve serdülők és családtagjaik komplex egészségügyi, mentális és szociális gondozása, a családok egészségmegőrzése, életkörülményeik javítása, továbbá a nevelési-oktatási intézményekben végzett gondozási tevékenység. A védőnői szolgálat kiemelt együttműködő partnere a gyermekjóléti szolgálat.

A szolgáltatás térítésmentes.

Védőnők: Vass Katalin, Zombori Adrienn.

Idősek bentlakásos otthona

Az idősotthon 16 férőhellyel rendelkezik, barátságos, családias légkörben biztosítja a lakók teljes körű, 24 órában történő ellátását, szakképzett gondozók közreműködésével. Az otthonban mentálhigiénés asszisztens segíti az ellátottak kognitív képességeinek szinten tartását, egyéni és csoportos foglalkozások megtartásával. Az otthon lakói mind mentálisan, mind fizikálisan kielégítő állapotban vannak, a szakmai team lelkiismeretes, szakszerű munkájának köszönhetően. A lakók részére az intézmény főzőkonyhája biztosítja a napi háromszori étkezést.

A szolgáltatás térítésköteles, a megállapítás során figyelembe vesszük az ellátást igénylő jövedelmi, szükség esetén vagyoni helyzetét.

Az ellátás kérelemre indul, férőhely hiányában az ellátást igénylő várólistára kerül. Megüresedett férőhely esetén, a várólistán szereplők közül, a szociális és egészségügyi szempontból leginkább rászoruló igénylő kerül kiválasztásra, a döntést a tagintézmény-vezető hozza meg. A jogviszony létesítése írásos megállapodással történik, amelyben az ellátást igénybe vevő teljes körű tájékoztatást kap a szolgáltatásra vonatkozóan.

Idősek Otthona részlegvezető: Husztáné Daka Gyöngyi

Mentálhigiénés asszisztens: Császár Katalin Tünde

Gondozónők: Kissné Olácsi Etelka, Kispálné Papp Mária, Kovács Tanács Anita, Paplógóné Pikó Magdolna, Sutkáné Bíró Ella, Sutka Zsófia.

Technikai személyzet:  Papp Illésné, Kéri Istvánné

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.