Forráskúti telephely

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Forráskúti telephelye (továbbiakban: Intézmény) Forráskút község központjában, a község Polgármesteri Hivatalának épületéhez integráltan található a 6793 Forráskút, Fő u. 74/A. szám alatt.
 
Az Intézményben dolgozók gyakorlati alapelveként fogalmazható meg, hogy az ellátás középpontjában a szociális segítségre szoruló egyén áll, akinek elidegeníthetetlen joga, hogy a különféle szociális eljárások során emberi méltóságát, állampolgári jogait maradéktalanul tiszteletben tartsák. A szolgáltatások nyújtása során a szociális szakemberek törekednek arra, hogy tevékenységük a kirívó esélyegyenlőtlenségek csökkentését, az ebből adódó társadalmi feszültségek mérséklését szolgálja, és hozzájáruljon a rászorulók esélyeinek javításához, a társadalom perifériájára szorulásuk megelőzéséhez.
 
Az intézmény biztosítja a településen élők számára a gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést, valamint a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, valamint az idősek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat. A szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás szociális alapellátásokat Forráskút Község Önkormányzata biztosítja. (6793 Forráskút, Fő u. 74.)
 
Gyermekjóléti szolgáltatás:
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
 
Családsegítés
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A felsorolt feladatokat Vass Ilona, családgondozó látja el a településen.
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat (Vass Ilona)
Telefon: 0662/287-222/161 mellék
Személyesen: 6793 Forráskút, Fő u. 74/A.
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-16:00
Csütörtök 8:00-12:00
Eseti ügyeleti idő minden hónap első hétfőjén 8:00-17:00
 
Házi segítségnyújtás
 
A házi segítségnyújtás során az önmagát saját erőből ellátni nem képes igénybevevők, önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően - lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítjuk.
A házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az idős, pszichiátriai beteg, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
Forráskút településen a házi segítségnyújtást 3 fő gondozónő (Péter Gáborné, Sebők Imréné, Vassné Pesir Zita) közreműködésével biztosítjuk.
Az ellátás igénybevétele napi 1 órát meghaladó gondozás esetén 540 Ft/fő/óra, napi 1 órát meg nem haladó gondozás esetén térítésmentes.
Az 1993. évi III. törvény 116.§ (3) bekezdése alapján házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át ha csak házi segítségnyújtást, és 30%-át ha az ellátott a házi segítségnyújtás mellett étkezést is igénybe vesz.
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A településen biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtással az idős és rászoruló emberek a szolgáltatásokhoz egyre szélesebb körben juthatnak hozzá, az ellátottak saját lakókörnyezetükben maradhatnak, s ez által elkerülhetővé válik, vagy lényegesen kitolódik a szociális otthonokba történő bekerülés. A készülékek a lakosság közbiztonsági komfortérzetét növelik, minden esetben jól ismert, megbízható szociális szférában dolgozó látja el az ügyeletet.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 3 fő (Gyuris Imréné és Csala Imréné tanyagondnokok, és Veres Gyula mezőőr) közreműködésével, és 16 kihelyezett jelzőkészülékkel biztosítjuk a településen, akik a nap 24 órájában, riasztás esetén a helyszínre érkeznek.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételekor fizetendő térítési díj:
Ha szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelme nem éri el a 30.000 Ft-ot, akkor 20 Ft/nap/készülék.
Ha a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme eléri, vagy meghaladja a 30.000 Ft-ot, akkor 30 Ft/nap/készülék.
Szociálisan nem rászorult személyek esetén 100 Ft/nap/készülék.
Az 1993. évi III. törvény 116.§ (3) bekezdése alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2 %-át.
 
Közösségi pszichiátriai ellátás
 
    A közösségi ellátás célja elsősorban az, hogy a kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások, melyek a megkereső munkát, a különböző ellátások felé megjelenő motiválást segítik elő.
A településen a közösségi pszichiátriai ellátást 1 fő gondozónő (Kecskeméti Miklósné) közreműködésével biztosítjuk.
Az ellátás igénybevétele térítésmentes.
 
Idősek nappali ellátása
 
A nappali ellátás igénybevételére hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek jogosultak. 
Az idősek nappali ellátását Üllés Tagintézménnyel közösen biztosítjuk a településen. Ezt az ellátást a Forráskúton élő személyek Üllésen, a felújított Gondozási Központ (6794 Üllés, Radnai u. 22.) klubhelyiségében vehetik igénybe.
Az idősek nappali ellátásának igénybe vétele térítési díj köteles, melynek díja csak tartózkodás igénybevétele esetén 200 Ft/fő/ellátási nap
 
A Forráskúti telephely elérhetőségei a következők:
Cím: 6793 Forráskút, Fő u. 74./A.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 0662/287-222/143 mellék
Mobiltelefon: 0630/581-04-91
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi pszichiátriai ellátás) igényelhetőek személyesen minden hétköznap 8:00- 16:30 6793 Forráskút, Fő u. 74. szám alatt Vassné Pesir Zita, telephely-vezetőnél.

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.