Közzétételi lista

Általános közzétételi lista

 

1.  Szervezeti, személyzeti adatok.

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
Postacím: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.
Telefonszám: 62/254-286
Faxszám: 62/254-286/19. mellék
Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.hoszkp.hu
2. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme,), ügyfélfogadás ideje Ügyfélfogadás
3. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A szervezeti struktúra ábrája (doc)
4. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Csótiné Ördög Edit intézményvezető
Tel: 62/254-286
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dombóvári Artúr Tamásné intézményvezető helyettes Tel: 62/291-085 e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Somogyiné Farsang Szilvia család és gyermekjóléti központ intézményvezető
Tel: 62/254-283
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bálintné Mityók Szilvia gazdasági vezető
Tel: 62/254-286
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Tel: 62/281-022
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

2.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
Szervezeti és Működési szabályzat munka (pdf)
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

családsegítés;
gyermekjóléti szolgáltatás;
házi segítségnyújtás;
időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátása;
időskorúak és demens betegek nappali ellátása;
jelzőrendszeres házis segítségnyújtás;
pszichiátrai betegek közösségi szolgáltatása;
szenvedélybetegek nappali elltása;
szociális étkeztetés;
tanyagondnoki szolgáltatás;
támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére;
védőnői szolgáltatás;
iskolai gyermekétkeztetés

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása és igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szakmai program (pdf)
Mórahalom város  Képviselő-testületének 35/2016.(XII.15.) önkormányzati  rendelete Függelékek

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Mórahalom város  Képviselő-testületének 35/2016.(XII.15.) önkormányzati  rendelete Függelékek
5. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
3.    Gazdálkodási adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
6. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2017. évi költségvetés (pdf)
7. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
8. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2015. évi beszámoló (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf)

9. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
10. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
11. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
12. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
13. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2014. évre vonatkozó statisztikai összegzés

2015. évi közbeszerzési terv

2015. évre vonatkozó statisztikai összegzés

2016. évi közbeszerzési terv

2016. évre vonatkozó statisztikai összegzés

2017. évi közbeszerzési terv

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.