Feladatunk, küldetésünk

Feladatunk, küldetésünk

 • Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó feladatok,

A család-és gyermekjóléti központ esetmenedzsere javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek:

 • védelembe vételére,

 • megelőző pártfogására,

 • ideiglenes hatályú elhelyezésére,

 • nevelésbe vételére,

 • családba fogadására,

 • harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,

 • családba fogadó gyám kirendelésére,

 • tankötelezettség teljesítésének előmozdítására,- leendő gondozási helyre vagy annak megváltoztatására,

 • után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

 • Speciális szolgáltatások nyújtása:

A gyermekjóléti központ a család-és gyermekjóléti szolgálatának az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

 • Kapcsolattartási ügyelet, felügyelt kapcsolattartás

Kapcsolattartási ügyelet biztosítására intézményünkben elsődlegesen Mórahalom, Röszkei út 2. szám alatti nyitva álló helységben kerül sor. Az ügyeletek alatt, családsegítő/esetmenedzser szakemberek biztosítják a helyszínt, felügyelt kapcsolattartás esetén pedig gondoskodnak a felügyeletről.

A kapcsolattartási ügyelet alapvető célja, hogy biztosítsa a gyermeknek és a különélő szülőnek vagy más kapcsolattartásra jogosult személynek a kapcsolattartáshoz való jogát.

A kapcsolattartás igénybe vételére elsődlegesen hétköznap 8.00 és 15.00 óra között, illetve kapcsolattartásra jogosult szülővel, valamint más kapcsolattartásra jogosult személlyel és a gyermekkel előre egyeztetett időpontban kerül sor.

 • Utcai szociális munka:

Amennyiben a helyi viszonyok indokolttá teszik, a szociális munka feladata a magatartásával, testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. A lakóhelyéről eltávozó vagy kitett ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának kezdeményezése,

A gyermek beilleszkedését, szabadidejének hasznos eltöltésének szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott helyszíneken, vagy a család-és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

 • Iskolai szociális munka keretében:

A köznevelési intézménybe járó gyermekeknek és családjának valamint a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatás azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti a gyermeket korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását.

Segíti a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállaláshoz kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában.

Segíti a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

 • Családterápia. családkonzultáció

A családterápia olyan pszichoterápiás irányzat, amely a családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani. Módszerében sokkal inkább a jelenre fókuszál, mint más pszichoterápiák, ugyanakkor felismeri a múltbeli történések, kommunikációs és kapcsolati minták hatását is.

Családkonzultáció a következő esetekben vehető igénybe:

- amikor gyakori a vita a családban,

- a családtagok nem találják meg a közös hangot egymással,

- érzelmi elhidegülés,

- gyermekénél iskolai/óvodai nehézséget tapasztal a szülő,

- érzelmileg megterhelő élethelyzet adódik ( pl.: gyász,- válás,- munkahely elvesztése,- betegség stb.)

- gyermekét egyedül nevelő szülő problémái,

- új család kialakításának a nehézségei (nevelőszülő,- mostohatestvér stb. )

- bizalomvesztés a kapcsolatban (megcsalás stb.)

- szexuális problémák.

A családkonzultáció segítségével a tanácsadást igénybe vevőnek segítséget nyújt a gyermekkori család hatásait, mintáit jobban megérteni, az esetleges traumákat feldolgozni, és megbékélni a családtagokkal.

A szolgáltatást a család egy tagja, vagy a pár/egész család is igénybe veheti (problémától függően), a konzultáció időtartalma alkalmanként 1-1,5 óra.

 • Pszichológiai tanácsadás

Egyéni tanácsadás keretében olyan, életvezetési, mentálhigiénés és pszichológiai segítségnyújtás, amely 5 – 15 alkalommal történik, alkalmanként 50 percben, családok esetében maximum 120 percben. A tanácsadói tevékenység kiterjed élethelyzeti nehézségekre, életciklus váltási nehézségekre, karrierépítési és álláskereséséi problémákra, gyermeknevelési problémákra, krízishelyzetekben való támogatásra.

Családi tanácsadás: Olyan, családi rendszerproblémák megoldásában való segítség, ahol az egyéni tanácsadás nem vezetne eredményre. A tanácsadás 5-15 alkalommal történik, 50 – 120 perc időtartammal.

Csoportos tanácsadás: olyan, valamilyen közös élethelyzetben, korban lévő, vagy közös problémával küzdő személyeknek nyújtott tanácsadás, amely alkalmanként 90 perces időtartamú, előre meghatározott alkalomszámú.

Pszichodiagnosztikai munka: egyéni, csoportos vagy családi tanácsadás során, illetve a családsegítők/esetmenedzserek kérésére végzett diagnosztika pszichológiai tesztekkel és kérdőívekkel.

Pszichoedukáció: A települések közoktatási intézményeiben, lakossági fórumain tartott előadások, csoportbeszélgetések, információközlések.

A Család-és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai esetében az igénybevétel történhet:

- önkéntesen,

- családsegítő, esetmenedzser delegálása által,

- jelzőrendszer tagok delegálásával,

- hatóság által szabályozott kötelezettség esetén.

A Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

Névnap

2019. április 19. Péntek
Emma

 
A Nap kel 04:51-kor,
nyugszik 18:48-kor.